Zeist op de Fiets | Home | Nieuwe pagina | Actueel | Gastenboek | GPS Fietsroutes | Volgende vergaderingen | Knelpunten | Links | Pluim ! | Artikelen Nieuwsbode | Malle Fratsen | Stekels | Gemiste kansen | Bordelogie | Inspraakreacties | Archief 1 | Archief 2 | Archief 3 | Archief 4 | Archief 5

Inspraakreacties

De afdeling Zeist reageert regelmatig op plannen in de gemeente Zeist. Door zitting te nemen in een klankbordgroep ( zoals bij de ontwikkeling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan ( GVVP), door contacten met bestuurders en ambtenaren, door inspraakavonden bij te wonen of door schriftelijke reacties, bijvoorbeeld bij herinrichtingsplannen.

Onderstaand een aantal reacties, zoals deze naar het gemeentehuis zijn verstuurd.

 

 

 

 

Aan:

Het college van B&W van Zeist

Postbus 513

3700 AM Zeist

                 

betreft:

Inspraak herinrichting Steijnlaan

 

 

 

Geacht college,                                                                       Zeist, 13 maart 2000

 

Langs deze weg wil ik, namens Fietsersbond afd. Zeist-Bunnik reageren op het herinrichtingplan Steijnlaan.

 

Na het voorliggende plan bestudeerd te hebben kom ik tot de volgende conclusie:

 

Ook in de geplande nieuwe situatie wordt de situatie er voor fietsers niet echt beter op, de voorgestelde aanpassingen zijn in mijn ogen meer "cosmetisch" van aard. Weliswaar wordt de chaotische parkeersituatie meer gestructureerd, maar het zal ook in de toekomst vrijwel zeker sluip-door-kruip-door blijven voor fietsers op de Steijnlaan.

 

De Steijnlaan maakt deel uit van het net van hoofdfietsroutes door Zeist en dat betekent in mijn ogen, dat er voor fietsers optimale voorzieningen zouden moeten worden aangebracht. Dat betekent: fietsstroken aanleggen. Gezien de fysieke breedte van de Steijnlaan is dit alleen mogelijk als de Steijnlaan éénrichtingsverkeer (voor auto's) krijgt.

We beseffen dat het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Steijnlaan consequenties heeft voor de gehele verkeersafwikkeling binnen en rond het centrum, herinrichting van de Steijnlaan zal je echter altijd moeten bezien binnen het kader van de verkeersafwikkeling in het centrum en omgeving. Het plan dat er nu ligt is wat dat betreft akelig beperkt.

 

Opvallend is, dat de levensgevaarlijke T-splitsing Steijnlaan-Bergweg nét buiten het plan gehouden is. Daar begrijp ik echt niets van. Hoe kan je nu een straat gaan herinrichten en het voornaamste probleempunt buiten beschouwing laten. Juist voor de "zwakkere" verkeersdeelnemer is dit punt een crime. (Probeer maar eens veilig per fiets linksaf te slaan vanaf de Steijnlaan de Bergweg op)

Het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Steijnlaan zal de overzichtelijkheid en veiligheid van de genoemde T-splitsing bevorderen.

 

Het plan dat er nu ligt biedt m.i. alleen marginale oplossingen voor de verkeersproblemen op en rond de Steijnlaan. Derhalve vindt ik dat de gemeente hier kansen laat liggen met betrekking tot werkelijk steekhoudende oplossingen die alle verkeersdeelnemers recht doen.

 

Ook wil ik nadrukkelijk de problemen die het laden en lossen van goederen met zich mee brengt onder uw aandacht brengen; dit neemt (onaanvaardbaar) hoge risico's met zich mee, met name voor (brom-)fietsers, doordat de rijweg vaak grotendeels wordt geblokkeerd door vrachtwagens. Restricties, bijvoorbeeld in plaats en tijd lijken me aan de orde.

 

We vinden het jammer dat het herinrichtingplan Steijnlaan juist nu aan de orde is. Immers, de gemeente is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw GVVP. De Steijnlaan wordt zo uit het geheel gelicht, los van de context van dat nieuwe  GVVP. Het lijkt ons logischer om eerst een brede verkeersvisie te ontwikkelen voor Zeist en vervolgens te bezien wat er binnen het GVVP wenselijk / mogelijk is voor de Steijnlaan.

 

Afsluitend:

De Fietsersbond pleit er voor om de Steijnlaan zodanig in te richten, dat het voor fietsers een veilige en comfortabele doorgaande straat wordt. In onze ogen kan dit alleen wanneer men overgaat tot het invoeren van éénrichtingsverkeer en de aanleg van duidelijk gemarkeerde fietsstroken en het invoeren en van duidelijke regelgeving m.b.t. het laden en lossen.

Daarnaast is er in het voorliggende plan sprake van "vervangen" van fietsenklemmen.

Gezien de grote behoefte aan stallingsmogelijkheden op de Steijnlaan willen we pleiten voor uitbreiding van het aantal fietsenklemmen. Die zouden dan alle moeten voldoen aan het "fietsparkeur".

De Fietsersbond is teleurgesteld in het plan dat er nu ligt en zou graag zien dat onze kritiek serieus wordt meegewogen in de besluitvorming.

 

Hoogachtend,

Namens Fietsersbond afd. Zeist-Bunnik

 

                                                                       Frank Dirkse

Nijenheim 1213

3704 VA Zeist

 

  afdeling Zeist                                                                                                                               

aan:      Het college van B&W van de gemeente Zeist

t.a.v:      D. van Vulpen

betreft: Herinrichting 2e Hogeweg                                          Zeist,  18 november 2003

 

 

 

Geacht college,

 

In reactie op uw brief van 14 oktober j.l. met het kenmerk 25255 delen wij u in het kader van de inspraak herinrichting 2e Hogeweg mee dat de Fietsersbond Zeist een sterk voorstander is van Variant B met tweezijdig bomen en geen parkeren.

Daarnaast zouden wij graag een rotonde zien op de kruising met de Laan van Beek en Royen.

 

Omdat er op de bijeenkomst van 28 oktober geen vertegenwoordiger van de Fietsersbond aanwezig kon zijn, is er vanuit de Fietsersbond die dag telefonisch contact geweest tussen ondergetekende en de heer Zijlstra. Bij deze gelegenheid zijn onze standpunten mondeling doorgegeven en toegelicht.

Ook is toen aangegeven dat wij graag het verslag van de bijeenkomst en eventuele overige stukken zouden willen ontvangen. Maar tot op heden heeft ons nog niets bereikt. Wij vertrouwen erop genoemde stukken binnenkort in ons bezit zullen zijn.

 

Toelichting m.b.t. onze keuzes:

 

Wat betreft de keuze voor de voorliggende varianten A en B voor de inrichting van de 2e Hogeweg zijn wij om een aantal redenen voor variant B:

 

1 Er zijn geen parkeerplaatsen nodig op de 2e Hogeweg

Uit eigen waarneming is gebleken dat bij vrijwel alle woningen aan de 2e Hogeweg er op eigen grond geparkeerd wordt en dat een aantal woningen tevens over een garage beschikt. De twee banken beschikken over eigen parkeerterreinen en er is ook bij variant B voorzien in een beperkt aantal parkeerplaatsen ter hoogte van de banken. Bij de nieuwbouwappartementen wordt ondergronds geparkeerd.

Ergo, voor de 2e Hogeweg zijn geen parkeerplaatsen nodig.

Het aanleggen van (extra) parkeervoorzieningen op de 2e Hogeweg zal o.i. ook parkeerverkeer aanzuigen naar plaatsen waar het niet wenselijk is. Te verwachten valt onder meer dat men eerder gaat zoeken in de belendende woonstraten naar parkeerplaatsen, op een wijze zoals dit nu al in de Bloemenbuurt het geval is.

 

2 Verkeersveiligheid

Het ontbreken van parkeerplaatsen langs de 2e Hogeweg zal veiliger zijn dan bij een situatie waar wel geparkeerd wordt.  Er is bij wél parkeren een risico van onverwacht opengaande portieren en er ontstaan meer oversteekbewegingen ( te voet van de geparkeerde auto’s over hoofdrijbaan en het fietspad naar het trottoir).

 

3  Ruimtelijke kwaliteit

In het schrijven van 14-10 wordt door u al gesteld dat variant B het “sterkst tegemoet komt aan de ruimtelijke kwaliteitseisen, voortvloeiend uit het beeldkwaliteitsplan”.

Zeker in samenhang met de geplande ruimtelijke ontwikkelingen op de Slotlaan tussen het Rond en de Hoge Wegen lijkt ons dat de beeldkwaliteit doorgetrokken zou moeten worden op de 2e Hogeweg.

 

4 Behoud van groen (en de laanstructuur)

Wij zien liever bomen dan blik. Van de heer Zijlstra hebben wij begrepen dat de kwaliteit van de bomen aan de zuidzijde niet optimaal is. Bezien zou kunnen worden of de bomen niet vervangen kunnen worden. Door ander bomen wel te verstaan… ( Wellicht die aan de Noordzijde ook , maar wij zijn geen boomdeskundigen).  Een versterking van de groenkwaliteit van de nu wat troosteloze 2e Hogeweg zou trouwens helemaal geweldig zijn.

 

Kruispuntvarianten Laan van Beek en Royen:

 

De heer Zijlstra verzekerde desgevraagd dat de kruispuntvarianten niet gekoppeld zijn aan variant A of B, maar los moeten worden gezien. Ook meldde hij dat er in beide varianten géén VRI geplaatst wordt.

In het gesprek werd duidelijk dat bij de “vierkant”- variant de oversteeksnelheid van de Laan van Beek en Royen voor fietsers beduidend langzamer zal zijn dan bij een rotonde. Dit mede omdat bij een dergelijke oplossing de fietser niet in de voorrang zit, zoals bij een binnen de bebouwde kom gelegen rotonde wél het geval is. Ook gaat het bij de vierkantvariant om een getrapte oversteek, dus twee keer wachten.

De Fietsersbond hecht sterk aan een optimale  doorstroomgelegenheid voor de fietser op de lijn Arnhemsebovenweg, 2e- en 1e Hogeweg, Oude Arnhemseweg.

In de huidige situatie met de VRI is de doorstroom voor de fietser ook al niet geweldig. Uit de vorig jaar gehouden Fietsbalans bleek onder meer dat de concurrentiepositie van de fiets t.o.v de auto slecht is in Zeist.

Een goede doorstroom voor de fietser op dit kruispunt zou deze concurrentiepositie mede kunnen verbeteren.

 

Hoogachtend,

 

Namens Fietsersbond afdeling Zeist

 

F R Dirkse,

Nijenheim 1213   3704 VA  Zeist

030-6951699       zeist@fietsersbond.nl   

 

 

 

Aan:    Het college van B&W van de Gemeente Zeist

            t.a.v. Dhr. D van Vulpen

            Postbus 513

            3700 AM  Zeist                                                                   

 

Betreft: reactie herinrichting langzaam verkeer gebied Nijenheim

                                                                                                         

Zeist, 30 juni 2004

Geacht college,

 

Hierbij ontvangt u de reactie van de Fietsersbond afdeling Zeist op het herinrichtingsplan langzaam verkeer Nijenheim.

 

Allereerst zijn we blij dat de situatie aangepakt wordt, na dertig jaar is het gebied aan een grondige opknapbeurt en herinrichting toe. De paden zijn “op” , er ligt veel te veel verharding en in de achterliggende jaren zijn er veel bomen (ca. 30 ) verdwenen in dit gebied.

 

Het aantal voorgenomen terug te planten bomen ( een aantal van 20 werd genoemd op de inspraakavond) lijkt ons aan de schamele kant, zeker als je bedenkt dat er nog een aantal bomen gerooid gaan worden. 35 lijkt ons een meer te verdedigen getal.

 

Een aantal knelpunten worden door het voorliggende plan niet opgelost; zoals de driesprong van de fietspaden nabij de 90-flat en de dubbele driesprong bij Nijenheim 52 / 33. Wij adviseren om de dubbele driesprong te vervangen door een kruispunt; dat scheelt een kruisende beweging, en juist daar waar overgestoken moet worden loopt men in de regel de grootste risico’s.

Wij adviseren om de driesprong bij de 90-flatrechter en duidelijker te maken, daar is vooral ’s zomers een zeer slecht overzicht door de belendende struiken, waar je dan niet overheen kunt kijken. De constructie omzetten van driesprong in een haakse T-splitsing zou veel duidelijker ( en dus) veiliger zijn.

 

Het naast elkaar leggen van fiets- en voetpaden raden wij af, omdat dit snel(ler) tot ongewenste vermenging kan leiden en voor spelende kinderen is het onveiliger en onduidelijker als de paden direct aaneengesloten liggen.

 

De op de inspraakavond geopperde suggestie om, anticiperend op de inrichting van de Griffesteijnselaan als 30-km gebied,  bij de oversteek van de Griffesteijnselaan een plateau aan te leggen met voorrang voor het kruisende fietspad ondersteunen wij van harte. 

 

Zeer veel bedenkingen hebben wij bij het wisselen van de loop van fietspad en wandelpad bij de 90-flat: De voetganger moet hier komende van de 90-flat in de getekende situatie het fietspad oversteken om vervolgens op het kruispunt van fiets- en wandelpad vlak voor de brug wéér over te steken omdat het voetpad op de brug aan de rechterzijde ( vanaf de 90-flat gezien) ligt. Twee oversteken, terwijl het niet nodig is, als je het voetpad vóór de 90-flat aan de flatzijde van het fietspad aanlegt. Nu reeds is het lopen op het fietspad een probleem, als u uw plannen in de huidige vorm doorzet, zal dit probleem alleen maar vergroot worden. Wij verzoeken u dan ook met klem om dit punt ernstig te heroverwegen. Tevens zijn hier op de tekening twee dicht bij elkaar liggende driesprongen getekend, pal voor de brug, wij willen er op wijzen dat er aan deze zijde helemaal geen fietspaden lopen langs het water. Maar als daar toch fietspaden komen, dan ook hier liever een “gewoon” kruispunt.

 

We zijn het eens met het door mevr. Jongkind gestelde “het plan houdt te vroeg op” .

Hiermee geeft zij aan dat de situatie aan de Clompzijde van de brug meegenomen moet worden in de reconstructie. Ook ondersteunen wij het pleidooi om op een aantal plaatsen wat stukjes verharding te laten liggen als speelterrein voor kinderen.

 

Het meanderen van het fietspad op punten waar dit niet nodig is raden wij af. Het zal op de jeugd waarschijnlijk geen remmende werking op de fietssnelheid hebben. Wellicht wordt zelfs bij het meanderen het tegenovergestelde bereikt: lekker bochten crossen. Ook is er het risico van het afsnijden van de bochten, waardoor fietsers op het verkeerde deel van het fietspad terecht kunnen komen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zeker als er bosschages zijn die het zicht belemmeren.

 

Het gaat om een fietspad, maar de praktijk leert dat er (veel te) veel brommers rijden. Het nut van bromfietsremmers is betrekkelijk, maar kan zeker overwogen worden.

Een stringentere handhaving, zeker in de eerste periode na aanleg, met een lik op stuk beleid door de politie achten wij onontbeerlijk.

 

Wat betreft de uitvoering van het fietspad vragen wij u dringend gebruik te maken van rood asfalt. Dat is inmiddels de standaardkleur voor fietspaden en sluit ook goed aan op het materiaalgebruik bij de rotonde Griftlaan –Griffesteijnselaan.

Er zijn adequate maatregelen mogelijk die het ondergraven van (fiets-)paden door boomwortels voor een groot deel tegengaan. Graag toepassen; niet doen en steeds repareren is op termijn waarschijnlijk de duurdere optie…

 

Op de inspraakavond op 2 juni is reeds aangegeven dat wij belang hechten aan het meenemen van zoveel mogelijk belanghebbenden bij de uitwerking van het plan, bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep. Dat leidt er wellicht toe dat er een kleine vertraging komt in de uitvoering, maar dat weegt o.i. zeker op tegen het verkrijgen van een verkeerstechnisch beter, ecologisch inpasbaarder en werkelijk breed gedragen plan.  Beter een paar maanden later een voldragen plan dan omwille van snelheid van uitvoering genoegen nemen met een “ minder” plan.

 

Tot slot verwijzen wij naar het boek  “Tekenen voor de Fiets”, waarvan we weten dat er in ieder geval één exemplaar op de afdeling verkeersbeleid voorhanden is.

 

Namens Fietsersbond Zeist,                                                        

Anton Mouwen                                                              

Brugakker 5016

3704 MB  Zeist

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                   

 

Laatste wijziging op: 14-06-2008 13:52